Senāta Civillietu departaments 27.jūlijā atcēla Rīgas apgabaltiesas spriedumu lietā SKC-134/2023, ar kuru atzīts par spēkā neesošu Rīgas valstspilsētas pašvaldības rīkojums par prasītāja – bijušā pašvaldības Mājokļu un vides departamenta direktora – atstādināšanu no amata un vidējās izpeļņas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku.