Senāts 2024.gada 24.aprīlī atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu, ar kuru noraidīts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Liepājas apbedīšanas birojs” pieteikums. Sabiedrība bija vērsusies tiesā ar prasījumu atcelt Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes lēmumu, ar kuru apstiprināti pašvaldības nekustamā īpašuma apbūves tiesības izsoles noteikumi. Minētie noteikumi paredzēja izsoles kārtībā piešķirt privātpersonai tiesības uz zemesgabala uzbūvēt krematoriju un pēc tam to ekspluatēt, piedāvājot klientiem kremācijas pakalpojumus, informē Senāts.

Senāts jau iepriekš atzina, ka pēc būtības pašvaldības mērķis, rīkojot apbūves tiesības izsoli, bija piešķirt pakalpojuma koncesijas līguma slēgšanas tiesības. Šādai sadarbībai jānotiek Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā. Konkrētajā gadījumā likumā noteiktās prasības un procedūras nav ievērotas. Taču tas neizslēdz, ka izsoles noteikumi pēc būtības atbilst likumā izvirzītajām prasībām. Tāpēc tiesai jāpārbauda, vai ir pamatoti sabiedrības argumenti, ka izsoles noteikumi nenodrošina objektīvu un atklātu procedūras norisi un ierobežo godīgu konkurenci.

Sabiedrība ir argumentējusi, ka izsoles noteikumi nenodrošina pietiekamu informāciju par izsoles rezultātā piešķiramā koncesijas līguma priekšmetu (kas lietā dēvēts par apbūves tiesību), jo nevar aplēst, cik lieli finansiālie ieguldījumi nepieciešami krematorijas būvniecībai, un aprēķināt cenu, ko varētu solīt.