Senāta Administratīvo lietu departaments 25. janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Lauku atbalsta dienesta lēmumu, liedzot tiesības saņemt atbalsta maksājumu jaunajiem lauksaimniekiem, jo pieteicēja jau saņēmusi atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai. Senāts pēc tiesvedības apturēšanas un vēršanās Eiropas Savienības Tiesā atzina, ka abi atbalsta veidi var būt kumulatīvi, bet dalībvalstis var paredzēt savā nacionālajā regulējumā, ka šie atbalsta veidi netiek summēti.