Senāts šā gada 8. novembra lēmumā lietā SKA-619/2021, izskatot blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība administratīvajā lietā, vērš Tieslietu ministrijas uzmanību uz nepieciešamību pilnveidot tiesisko regulējumu un izveidot efektīvu tiesību aizsardzības mehānismu prettiesiskas rīcības konstatēšanai administratīvā pārkāpuma lietvedībā.