Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko martā publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

SKK-3/2021 Līdzekļu, kas iegūti, izvairoties no nodokļu nomaksas, legalizēšana, pirms ir pabeigts predikatīvais noziedzīgais nodarījums

Par noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem Krimināllikuma (KL) 195.panta izpratnē uzskatāmi tādi līdzekļi, kas nonākuši vainīgās personas rīcībā noziedzīgā ceļā un ar kuriem tā var rīkoties pēc saviem ieskatiem, neatkarīgi no tā, vai predikatīvais noziedzīgais nodarījums ir pabeigts. Nav nozīmes arī laika atstarpei starp predikatīvo noziedzīgo nodarījumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, bet gan vienīgi tam, ka abi noziegumi attiecas uz vienu un to pašu priekšmetu.

Naudas līdzekļu, kas nelikumīgi iegūti, izvairoties no nodokļu nomaksas, legalizēšana var aizsākties, pirms ir pabeigts KL 218.panta 2.daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums.

SKK-106/2023 Nolēmuma pamatojuma apjoms

Tiesas pienākums motivēt savu nolēmumu izriet no tiesībām uz taisnīgu tiesu. Kriminālprocesa likuma prasība par motivētu nolēmumu ir ievērota, ja tiesa ir motivējusi visus būtiskos atzinumus, kuriem ir nozīme lietas taisnīgā izspriešanā, un motīvu izklāsta apjoms ļauj saprast, kā tiesa nonākusi pie šiem atzinumiem. Turklāt, jo būtiskāk tiek ierobežotas personas tiesības, jo izvērstākam jābūt tiesību ierobežojuma pamatojumam.

SKC-102/2024 Kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma sadalīšana dzīvokļu īpašumos; Kopīpašuma domājamās daļas pārdošana izsolē

Kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma sadalīšana dzīvokļu īpašumos

Nekustamā īpašuma, kurā ietilpst ēka ar dzīvojamām telpām un kuru nevar sadalīt reālās daļās, primārais kopīpašuma dalīšanas veids ir šī nekustamā īpašuma sadalīšana dzīvokļu īpašumos. Tomēr sadalīšanai dzīvokļu īpašumos nav absolūtas prioritātes, proti, tiesa var izvēlēties citu sadalīšanas veidu, ja tas vairāk atbilst kopīpašnieku interesēm vai ir citādi piemērotāks, raugoties pēc lietas apstākļiem.

Ja tiesa apsver kombinēt vairākus kopīpašumā esoša nekustamā īpašuma, kurā ietilpst ēka ar dzīvojamām telpām, dalīšanas veidus, ņemams vērā, ka sadalīšanai dzīvokļu īpašumos nav priekšrokas attiecībā pret nekustamā īpašuma sadalīšanu reālās daļās arī tad, ja, kombinējot dažādus dalīšanas veidus, nav iespējams piespriest katram no kopīpašniekiem reālas daļas.