Piedāvājam mūsu redakcijas ieskatā interesantāko augustā publicēto Senāta spriedumu apkopojumu, kas varētu būt noderīgs lasītājiem.

Spriedums lietā SKC-512/2022 "Piespiedu nomas maksas aprēķināšana, ja kadastrā reģistrēta zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi" 

2022.gada 8.jūnijs

Ja starp zemesgabala īpašnieku un ēkas īpašnieku nav strīda par dzīvojamai mājai piesaistīto funkcionāli nepieciešamo zemes platību, kurai ir izveidota zemes vienības daļa ar noteiktu lietošanas mērķi un noteiktu kadastra apzīmējumu, zemes nomas maksa aprēķināma no nomājamās zemes vienības daļas kadastrālās vērtības.

Spriedums lietā SKC-128/2022 "Nepieļaujamība grozīt vai papildināt apelācijas sūdzību pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa izbeigšanās; Preces apskates laiks un paziņošana par neatbilstību saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem"

2022.gada 16.jūnijs

Iebildumi pirmās instances tiesas spriedumam, kuri pēc to jēguma groza vai papildina apelācijas sūdzībā ietverto pamatojumu un ir norādīti lietas dalībnieka paskaidrojumos, kas tiesā iesniegti pēc apelācijas sūdzības iesniegšanai noteiktā procesuālā termiņa notecēšanas, tiesai nav jāvērtē.