Sazinoties ar dažādu iestāžu amatpersonām, nereti jūtamies bezspēcīgi, jo skaidrs taču, ka ierēdnim ir taisnība! Tomēr – vai vienmēr? Praksē nereti vērojamas situācijas, kad iestāde nerīkojas atbilstoši normatīvajam regulējumam, tāpēc sniegsim atsevišķu procesuālo aspektu izvērtējumu, kas privātpersonai ir būtiski, piedaloties administratīvajā procesā iestādē.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma (APL) 5.pantam administratīvajā procesā, it īpaši pieņemot lēmumu pēc būtības, iestāde piemērojamo tiesību normu ietvaros veicina privātpersonas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību. Tātad administratīvajam procesam iestādē ir jānotiek, maksimāli ievērojot privātpersonas tiesības, un iestādei jāizvēlas tāda procesuālā kārtība, lai iespējami mazāk traucētu privātpersonu. Vienlaikus iestādei ir pienākums procesā izvēlēties tiesisko risinājumu, kas aizsargā un veicina privātpersonas tiesības un tiesiskās intereses. Šis regulējums faktiski nozīmē, ka iestādei lēmuma pieņemšanas laikā pašai ir aktīvi jādarbojas un jāiegūst pierādījumi savas pozīcijas pamatošanai, ņemot vērā privātpersonas izteiktos argumentus. Tas savukārt izslēdz formālu iestādes attieksmi lēmuma pieņemšanas procesā.