Gada sākumā jau rakstījām par Covid-19 kā argumenta izmantošanu tiesā, konstatējot, ka tobrīd tiesu prakse šajā jomā bija samērā neliela. Iespējams, tas saistīts ar apstākli, ka pandēmijas pirmais vilnis bija viegls un neilgs, bet tiesvedībai nepieciešams ilgāks laiks. Kā ir šobrīd?

Šobrīd esam piedzīvojuši jau vairākus Covid-19 viļņus ar dažādiem ierobežojumiem un atbalsta pasākumiem, līdz ar to Covid-19 kā argumenta izmantošana tiesā ir aktuāla. Lietu, kurās kā arguments izmantota Covid-19 pandēmija, skaits būtiski palielinājies. Rakstā aplūkosim tikai lietas, kas ierosinātas Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) un Satversmes tiesā (ST).

Covid-19 lietas Eiropas Cilvēktiesību tiesā

Tiesības uz dzīvību

2020. gada 5. novembra spriedums lietā "Le Mailo (Le Mailloux) pret Franciju" (pieteikums 18108/20) uzskatāms par pirmo ECT, kas pieņemts saistībā ar Covid-19 ierobežojumiem. Pieteicējs vērsās ECT, pamatojoties uz Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas (Konvencija) 2. pantu (tiesības uz dzīvību), 3. pantu (aizliegums necilvēcīgi vai pazemojoši apieties), 8. pantu (tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi) un 10. pantu (tiesības uz vārda brīvību). Pieteicējs norādīja, ka valsts nav izpildījusi pozitīvo pienākumu aizsargāt personas dzīvību, proti, tā nav ieviesusi atbilstošus pasākumus, jo ierobežota pieejamība dažādiem diagnostikas pasākumiem un ārstēšanās veidiem.