Esmu iegādājies dronu. Vai man ir jāievēro kādi īpaši noteikumi par tā izmantošanu? Vai dronu ir nepieciešams reģistrēt? Vai varu to darbināt jebkurā brīvi izvēlētā vietā? Kas vēl būtu jāzina, lai lietotu jauno pirkumu atbilstoši normatīvajam regulējumam?

Jautājums par droniem regulēts Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.737 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi" (MK noteikumi Nr.737). Šo noteikumu izpratnē ar vārdu "drons" jeb bezpilota gaisa kuģi saprot "gaisa kuģi, kas ir izstrādāts tā, lai cilvēks, kurš lidojuma laikā rīkojas ar bezpilota gaisa kuģa lidojuma vadības ierīcēm [..], neatrastos gaisa kuģī, un kas tiek pilotēts no attālinātas bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas, un kas tiek izmantots atpūtai, sportam un ar bezpilota gaisa kuģi veicamiem speciāliem aviācijas darbiem."

MK noteikumos Nr.737 nav paredzēti daudzi ierobežojumi un pienākumi personai, kas vēlas lietot dronu, tomēr pašlaik spēkā esošie lietošanas ierobežojumi un pienākumi ir salīdzinoši saprātīgi un pašsaprotami. Būtiskākie no tiem ir šādi:

 • drona lidojumus veic tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, privātumu vai mantu, lidojumu drošumu un drošību, nenodarītu kaitējumu videi, kā arī neapdraudētu valsts aizsardzības un drošības intereses;
 • pirms lietošanas dronu ir nepieciešams marķēt ar tā īpašnieka vai valdītāja vārdu un uzvārdu (juridiskajām personām – nosaukumu), deklarētās dzīvesvietas adresi (juridiskajām personām – juridisko adresi) un tālruņa numuru;
 • drona pilotam jānodrošina, ka, kamēr viņš izmanto dronu, tā rīcībā ir personu apliecinošs dokuments, jo uzraugošās un tiesībsargājošās institūcijas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un valsts drošības iestādes ir tiesīgas pieprasīt, lai drona pilots uzrāda personu apliecinošu dokumentu (kā arī citus dokumentus, ja tas paredzēts MK noteikumos, piemēram, atļauju vai saskaņojumu). Papildus, ja netiek ievērotas MK noteikumos Nr.737 paredzētās prasības, uzraugošās un tiesībsargājošās institūcijas, kā arī Nacionālo bruņoto spēku un valsts drošības iestādes ir tiesīgas pieprasīt pārtraukt lidojumu;
 • veicot lidojumus, dronam jāatrodas drošā attālumā no lidojumā neiesaistītām personām un īpašuma uz zemes, kā arī no citiem gaisa telpas lietotājiem. Ja drons traucē citiem gaisa telpas lietotājiem, drona pilots nekavējoties dod tiem ceļu;
 • no 01.01.2018. stāsies spēkā nosacījums, ka drona īpašniekam, kuram pieder drons, kura svars pārsniedz 1,5 kg (piemēram, atbilstoši ražotāja norādījumiem drons "Phantom 3 Standard" sver 1216 g), ir jāapdrošina sava civiltiesiskā atbildība pret zaudējumiem;
 • drona lidojumus var veikt laika posmā starp saullēktu un saulrietu, t.i., dienas gaišajā laikā;
 • drona lidojumus nedrīkst veikt tuvāk par 50 m no publiska pasākuma, gājiena vai piketa norises vietas. Lidojumi virs šāda veida pasākumiem ir rakstiski jāsaskaņo ar personu, kas ir atbildīga par pasākuma organizēšanu, kura tālāk to saskaņos ar pašvaldību;
 • pastāv ierobežojumi lidojumiem virs ieslodzījumu vietām, infrastruktūras un militāriem objektiem, kā arī ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu saistītiem infrastruktūras objektiem (konkrētas vietas paredzētas MK noteikumu Nr.737 pielikumos);
 • drona lidojumus ir atļauts veikt ne tuvāk kā 5000 m attālumā no lidlauka skrejceļa sliekšņa (atsevišķos gadījumos, ja ir saņemta atļauja, lidojumus var veikt ne tuvāk kā 3000 m);
 • ja drona lidojumu veic kontrolējamā gaisa telpā, ir jāpieaicina novērotājs (persona, kas ir sasniegusi 18 gadu vecumu, kura sniedz atbalstu pilotam vizuālā kontakta nodrošināšanai ar bezpilota gaisa kuģi un droša lidojuma veikšanai);
 • persona, kas nav sasniegusi 18 gadu vecumu, drīkst vadīt dronu tikai 18 gadu vecumu sasniegušas personas uzraudzība, izņemot, ja vadāmā drona svars nepārsniedz 0,5 kg un tas nespēj sasniegt augstumu, kas pārsniedz 50 m;
 • aizliegts vadīt dronu vai uzraudzīt drona lidojumu, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, kā arī, atrodoties narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu ietekmē;
 • Latvijas Republikā drona lidojumus var veikt augstumā, kas nepārsniedz 120 m virs zemes (ievērojot izņēmumus, piemēram, saņemot atļauju veikt lidojumus ap noteiktām lidostām, lidojuma augstums nedrīkst pārsniegt 50 m). Lidojumus virs apdzīvotām vietām var veikt, ja drona svars nepārsniedz 1,5 kg;
 • ja dronus izmanto tikai atpūtai, sportam un ar bezpilota gaisa kuģi veicamiem speciāliem aviācijas darbiem un ir ievēroti visi MK noteikumos Nr.737 paredzētie ierobežojumi, nav nepieciešams no Civilās aviācijas aģentūras (CAA) saņemt bezpilota gaisa kuģa lidojumu atļauju. Citos, t.sk. MK noteikumos Nr.737 neminētos, gadījumos ir jāsaņem atļauja no CAA, kā arī atļauja ir jāsaņem, ja ar dronu ir plānots lidot gaisa telpā, kurā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.737 ir noteikti tās izmantošanas ierobežojumi (piemēram, lidlauka satiksmes zonas konkrētās vietās);
 • ja pilots ir zaudējis kontroli pār drona vadību un pastāv risks, ka tādējādi varētu tikt radīti draudi citu Latvijas Republikas gaisa telpas lietotāju lidojumu drošumam un drošībai (piemēram, drons pārsniedz pieļaujamo lidojuma augstumu, lidojums turpinās ārpus tiešās redzamības, drons ielido kontrolējamā gaisa telpā), pilots nekavējoties informē Latvijas gaisa satiksmi, sazinoties atbilstoši Latvijas gaisa satiksmes tīmekļvietnē www.lgs.lv noteiktajai kārtībai. Ja ir risks, ka drons var radīt draudus cilvēka dzīvībai, veselībai, mantai, kā arī nodarīt kaitējumu videi, pilots nekavējoties zvana uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112.

Secināms, ka pašlaik nav noteikti ļoti strikti ierobežojumi un nosacījumi dronu lietošanai, tomēr, ņemot vērā dronu industrijas un popularitātes straujo augšanu un ievērojot, ka tie kļūst arvien pieejamāki plašākai sabiedrības daļai, sagaidāms, ka tuvāko gadu laikā to lietošana varētu kļūt vairāk regulēta. Kamēr tas nav noticis, ieteicams lietot dronus atbildīgi un saprātīgi, protams, izbaudot to sniegtās iespējas!