Uzņēmumam piederošu fotogrāfiju (kāda produkta foto) nesen pamanīju pārpublicētu kāda cita uzņēmuma mājaslapā bez atsauces uz mūsu uzņēmumu kā fotogrāfijas īpašnieku. Šādi gadījumi Latvijā diemžēl nav retums. Ko es kā bildes īpašnieks šādā gadījumā varu darīt? Vai praksē ir gadījumi, kad bildes īpašniekam izdodas pierādīt savu taisnību un, piemēram, saņemt honorāru par foto?

Fotogrāfija kā autora (fotogrāfa) jaunrades rezultāts ir autordarbs, kas aizsargāts Autortiesību likumā (AL) un citos normatīvajos aktos. Autoram vai tā tiesību pārņēmējam piederošās mantiskās tiesības noteiktas AL 15.pantā, tostarp regulējot arī autora tiesības darbu pavairot (reproducēt) un darīt pieejamu sabiedrībai, piemēram, ar interneta starpniecību (publiskošana). Atbilstoši jautājumā minētajai informācijai notikusi darba neatļauta reproducēšana un publiskošana.

Ja kāds izlieto autoram piederošās tiesības bez autora ziņas, rodas autortiesību pārkāpums. Šādā gadījumā autors ir tiesīgs aizsargāties, piemēram, aizliedzot darba izmantošanu (AL 69.pants), kā arī prasot zaudējumu atlīdzību un morālā kaitējuma kompensāciju (AL 69.1pants). Tomēr šīs tiesības konkrētajā situācijā ir tikai autoram vai personai, kurai autors tās ar līgumu nodevis. Tādēļ, pirms uzsākt kādu darbību, uzņēmumam jāspēj uzrādīt līgums, ar kuru autors (fotogrāfs) tam piešķīris šīs tiesības. Šāds dokuments varētu būt, piemēram, darba vai pasūtījuma līgums.