Sabiedrībā ir pieņemts valdes lēmums par valdes locekļu savstarpējo pilnvarojumu, nosakot kārtība, kādā valdes locekļi aizvieto viens otru un veic personas, kas atrodas atvaļinājumā, pienākumus. Valdes loceklis ir devies atvaļinājumā. Vai valdes loceklis atvaļinājuma laikā drīkst parakstīt līgumus, piedalīties valdes sēdēs un veikt citus pienākumus?

Lai atbildētu uz jautājumu, vispirms ir jāpaskaidro, kāda ir kapitālsabiedrības un valdes locekļa savstarpējo attiecību tiesiskā daba.

Saskaņā ar Komerclikuma (KL) noteikumiem valdes loceklis ir likumiskais pārstāvis. KL 221.panta 1.daļā ir noteikts, ka valdes galvenais pienākums ir vadīt un pārstāvēt komercsabiedrību. Sabiedrības dalībnieku sapulce (akciju sabiedrībās – padome), ievēlot valdes locekli, dod uzdevumu konkrētajai personai pildīt likumā noteiktos pienākumus un būt par sabiedrības pārstāvi uz likuma pamata. Šāds uzdevums un valdes locekļa piekrišana pildīt to atbilst Civillikuma 2289.pantā noteiktajai pilnvarojuma līguma definīcijai – ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks, uzdevuma ņēmējs) uzņemas izpildīt otrai (pilnvaras devējam, pilnvarotājam, uzdevuma devējam) zināmu uzdevumu, bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarnieka rīcību atzīt sev par saistošu.