30.08.2017. stājās spēkā Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta spriedums lietā Nr.SKC-1320/2017, ar kuru noteikts, ka turpmāk darba devējs nedrīkstēs pārsūdzēt darbinieka uzteikumu, kura pamatā ir Darba likuma (DL) 100.panta 5.daļa, jeb uzteikumu svarīga iemesla dēļ.

Spriedumā lietā Nr.SKC-1320/2017 atkārtota AT 08.12.2016. spriedumā lietā Nr.SKC-2672/2016 šīs pašas civillietas (Nr.C20293115) ietvaros izteiktā atziņa, ka darba devējam nav tiesību apstrīdēt darbinieka uzteikumu kā gribas aktu, līdz ar to darba devēja prasījums par uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu nevar būt izskatīšanas priekšmets tiesā.

Lai gan DL nav paredzētas darba devēja tiesības vērsties tiesā, lūdzot atzīt uzteikumu par spēkā neesošu, tomēr, analoģiski interpretējot DL normas, judikatūrā konsekventi bija nostiprināta atziņa, ka šādas tiesības darba devējam tomēr ir, ja darbinieks darba līgumu uzteicis saistībā ar DL 100.panta 5.daļu, kurā paredzēts, ka darbiniekam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, neievērojot 1 mēneša uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls, kas, ņemot vērā tikumības un taisnprātības apsvērumus, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības.