Darba likuma (DL) 67.pantā paredzētas darbiniekam tiesības saņemt piemaksu par nakts darbu ne mazāk kā 50% apmērā. Līdz ar to svarīgi saprast, kāda darba pienākumu izpilde uzskatāma par nakts darbu. Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 2018.gada 20.novembrī pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-646/2018, kurā cita starpā skaidroti DL noteikumi par nakts darbu. Šajā rakstā sniegsim īsu pārskatu par lietas apstākļiem un AT secinājumiem.

Lietas būtība

Darbinieks (prasītājs) bija pieņemts darbā par autovadītāju-ekspeditoru. Kā papilduzdevums viņam bija noteikta krāvēja-ekspeditora pienākumu izpilde. Darbinieka pienākumos ietilpa pasūtījuma iekraušana automašīnā, pasūtījuma piegāde un automašīnas izkraušana. Darba pienākumi daļēji tika veikti nakts laikā. Lietā bija strīds gan par to, vai par automašīnas izkraušanas darbiem pienākas papildu samaksa, gan par iespējamo piemaksu par nakts darbu.