Mūsdienās kā noziedzīga nodarījuma priekšmetu Krimināllikumā (KL) nosaka arvien jaunu kategoriju ziņas. Tostarp KL minēts arī jēdziens "citas ziņas". Kas ar to saprotams?

Kas ir "citas ziņas"?

Neklasificēto ziņu vērtību noteikt ir ļoti sarežģīti. Tiesību teorijā pamatoti norādīts, ka jebkādas citas ziņas, par kurām minēts KL 85.panta pirmajā daļā saistībā ar ārvalsts izlūkdienestu, nav neizpaužamas ziņas vai valsts noslēpums (profesori U.Krastiņš un V.Liholaja). Tādējādi ziņu klasifikācija nevar būt šī noziedzīgā nodarījuma priekšmeta indikators.

Jēdziena "citas ziņas" skaidrojumā, kas sniegts KL komentāros, šķietami var tikai uzzināt, kas ir šīs "citas ziņas", neminot, kas nevar būt "citas ziņas". "Citas ziņas Krimināllikuma 85.panta otrās daļas izpratnē var attiekties uz jebkuru valsts un sabiedrības, kā arī atsevišķu personu darbības jomu, ja tās ārvalsts izlūkdienesta uzdevuma izpildes rezultātā nonāk tā rīcībā un līdz ar to tiek dota iespēja tās izmantot ārvalsts izlūkdienesta vajadzībām, tostarp kaitīgā darbībā pret Latvijas Republikas drošības, ekonomiskajām un politiskajām interesēm." ("Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa)", Krastiņš, U., Liholaja, V.). Kā norādīts iepriekš, šajā atziņā tikai šķietami ir noteikts, kas ir citas ziņas, neminot, kas nav šīs ziņas.