Turpinot rakstu sēriju par interesantākajām Eiropas Savienības Tiesas (EST) 2019. gada atziņām darba tiesību jomā, šoreiz plašāk aplūkošu divus spriedumus. Vienā no tiem analizēta ģimenes un darba pienākumu saskaņošana, savukārt otrā spriedumā aplūkoti diskriminācijas aspekti.

Pirmajā šajā rakstā analizētajā spriedumā skaidrotas Eiropas Savienības Padomes direktīvas 2010/18/ES, ar ko īsteno pārskatīto BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP un ETUC pamatnolīgumu par vecāku atvaļinājumu (Direktīva 2010/18/ES) normas. Šīs direktīvas pielikumā iekļauts Pamatnolīgums par vecāku atvaļinājumu (Pamatnolīgums), kura mērķis ir noteikt minimālās prasības, lai veicinātu strādājošu vecāku ģimenes un darba pienākumu saskaņošanu, ņemot vērā ģimenes struktūru pieaugošo daudzveidību un vienlaikus ievērojot valstu tiesību aktus, koplīgumus un/vai praksi.

Savukārt otrajā spriedumā aplūkotas Eiropas Savienības Padomes direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (Direktīva 2000/78/EK) normas tiešas diskriminācijas reliģijas dēļ aspektā.