Slēdzot dāvinājuma līgumu par nekustamo īpašumu, personas nereti pavirši izturas pret jautājumiem par iespējamām nodokļu saistībām. Lai gan likumā paredzēti izņēmumi, kas attiecināmi uz nekustamā īpašuma dāvinājumiem un pienākumu maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), tomēr tie ir tikai specifiski gadījumi un liela daļa darījumu šajās izņēmuma kategorijās nemaz neietilps, līdz ar to jāmaksā nodoklis.

No likuma "Par nodokļiem un nodevām", kā arī likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN) normām secināms, ka vispārīgi dāvanas no fiziskām personām apliekamas ar nodokli, izņemot likuma par IIN 9.panta 1.daļas 35.punkta apakšpunktos noteiktajās situācijās. Ja likumā konkrētais darījums nav klasificēts kā izņēmums, IIN jāmaksā attiecīgi piemērojamajos tiesību aktos paredzētajā apmērā.