Senāts 2021.gada 21.decembra spriedumā lietā SKC-320/2021 ir norādījis – ja persona ir pieņēmusi mantojumu kādā citā valstī, tad šis gribas izpaudums attiecas arī uz Latvijā esošo mantojuma masu un atsevišķs gribas izpaudums par mantojuma pieņemšanu Latvijā nav jāpauž.