Šā gada pavasarī Senāts pieņēmis ilgi gaidītu spriedumu strīdā, kura sākums meklējams vienā no visvairāk apspriestajiem Latvijas banku un finanšu sistēmas notikumiem – AS "Parex Banka" pārņemšanā un restrukturizācijā. Spriedumā analizēti būtiski valdes un padomes locekļu atbildības jautājumi, vienlaikus izgaismojot aktuālas ar tiesu savstarpējo sadarbību saistītas problēmas.

Senāta Civillietu departamenta 2022.gada 12.maija spriedumā lietā SKC-119/2022 pēc būtības skatīta AS "Reverta" saistību un tiesību pārņēmējas prasība pret šīs sabiedrības diviem bijušajiem valdes un padomes locekļiem par zaudējumu nodarīšanu sabiedrībai, rīkojoties pretēji krietna un rūpīga saimnieka uzvedības mērauklai.

Lai ielūkotos konkrētā sprieduma motīvos, tajā paustās atziņas sadalītas divās daļās. Pirmā daļa saistīta ar tiesu savstarpējās sadarbības vērtēšanu, proti, pareizu un precīzu tiesas norādījumu vērā ņemšanu, izskatot lietu no jauna daļā, kurā sākotnēji prasība noraidīta. Savukārt otrā daļa saistīta ar pareizu valdes un padomes locekļu atbildības piemērošanu situācijā, kurā darījumi, kas jānovērtē, ir daļa no plašākas, vienotas kopsakarības.