Aplūkosim Eiropas Savienības Tiesas (EST) spriedumu un noskaidrosim, vai ārštata ugunsdzēsēja dežūras laikaposms izsaukuma gatavības režīmā, kurā viņš ar darba devēja atļauju veic profesionālu darbību kā pašnodarbinātais, bet kura laikā neatliekamās palīdzības izsaukuma gadījumā ne vēlāk kā 10 minūtēs jāierodas ugunsdzēsības depo, uzskatāms par darba laiku!

EST 2021. gada 11. novembra spriedumā lietā C-214/20 nolēma, ka ārštata ugunsdzēsēja nodrošinātais dežūras laikaposms izsaukuma gatavības režīmā, kurā šis darba ņēmējs ar darba devēja atļauju veic profesionālu darbību kā pašnodarbinātais, bet kura laikā viņam neatliekamās palīdzības izsaukuma gadījumā jāierodas konkrētajā ugunsdzēsības depo, vēlākais, desmit minūtēs, nav darba laiks, ja no visu lietas apstākļu vispārējā novērtējuma, īpaši no tā, cik lielā mērā un kādā veidā viņš var brīvi veikt citu profesionālo darbību, kā arī no tā, ka nav pienākuma piedalīties visos izsaukumos, izriet, ka šajā laikaposmā, kurā nepieprasa viņa kā ugunsdzēsēja profesionālos pakalpojumus, minētajam darba ņēmējam noteiktie ierobežojumi nav tādi, kas objektīvi un ļoti būtiski ietekmētu viņa spēju brīvi rīkoties.