Atbilstoši likumam darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums. Bet kuram ārstam tas jāapliecina? Vai ir pietiekami ar ģimenes ārsta atzinumu? Šādu jautājumu kādā nesenā spriedumā analizējis Senāts.

Saskaņā ar Darba likuma (DL) 101. panta 1. daļas 7. punktu darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu, ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums. 2022. gada 6. janvārī Senāta Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā SKC-148/2022, ar ko apstiprināja pastāvošo tiesu praksi šīs tiesību normas piemērošanā. Senāta secinājumi par ārsta atzinuma formu, saturu un novērtēšanu palīdzēs darba devējam pareizi piemērot konkrēto uzteikuma pamatu.