Senāts 2023.gadā izskatījis virkni spriedumu un sniedzis atziņas, kas jāņem vērā ikvienam darba devējam. Apskatām pagājušā gada būtiskākās spriedumu atziņas darba tiesībās, ko noteikti vērts izlasīt!

Aizsardzība mobinga laikā

2023.gada 16.februāra spriedums lietā SKC-28/2023

Senāts norādīja, ka mobinga gadījumā tiek pārkāpts vienlīdzīgu tiesību princips, jo darba devējs pret vienu darbinieku attiecas sliktāk nekā pret citiem. Tomēr šādā situācijā nav nepieciešams norādīt uz pazīmi, kas šo darbinieku atšķir no citiem darbiniekiem (kā tas būtu atšķirīgas attieksmes jeb diskriminācijas aizlieguma pārkāpuma gadījumā).

Tādēļ, kā izriet no judikatūras, gadījumā, kad mobingu īsteno darba devējs, šādu darbību saturs pielīdzināms Darba likuma (DL) 29.panta 1. un 9.daļas aizliedzošo imperatīvo normu sastāviem.  Risinot jautājumu par atlīdzību par morālo kaitējumu, pēc analoģijas piemērojama DL 29.panta 8.daļa.