Topošajām māmiņām Darba likumā (DL) piešķirta juridiskā labvēlība un drošības garantija šajā dzīves būtiskajā brīdī, taču tas nenozīmē, ka visi darba devēji rīkojas labticīgi un atbilstoši Latvijas Republikas un starptautiskajām tiesību normām, turklāt dažkārt tie mēdz rīkoties pat negodprātīgi.

Tēzi par labvēlību un drošību apliecina arī Senāta 2013. gada 23. augusta spriedums lietā SKA-7/2013, kurā uzsvērts: no starptautisko un nacionālo tiesību normām izriet, ka darba ņēmēji, kas devušies bērna kopšanas atvaļinājumā, ir aizsargājama personu grupa. Šo personu tiesiskā aizsardzība izpaužas kā piešķirtas papildu tiesības, atbilstošas darbinieku sociālās aizsardzības mehānisma pastāvēšana, kā arī nevienlīdzīgas attieksmes aizlieguma noteikšana.

Papildinot minēto, jānorāda DL 156. panta 4. daļa, kurā noteikts, ka darbiniekam, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, saglabā iepriekšējo darbu. Ja tas nav iespējams, darba devējs nodrošina līdzīgu vai līdzvērtīgu darbu ar darbiniekam ne mazāk labvēlīgiem darba apstākļiem un nodarbinātības noteikumiem.