Pa pastu saņēmu administratīvā pārkāpuma protokolu, tomēr esmu pārsteigts, ka tā beigās ir paziņojums: "Administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums ir derīgs bez soda piemērojošās personas paraksta." Vai tiešām lēmumus drīkst neparakstīt? Ja uzņēmēji raksta kādas vēstules valsts iestādēm, viņiem parasti ir jāizmanto drošs elektroniskais paraksts, kas maksā naudu. Kādos gadījumos informācija drīkst būt bez paraksta? Kad parakstam jābūt obligāti? Vai es drīkstu nereaģēt uz šādu vēstuli, ja tā nav pareizi noformēta?

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" (MK noteikumi Nr.916) 3.sadaļā "Rekvizīti, kuri ietekmē dokumenta juridisko spēku" norādīts, ka rekvizīti, kas ietekmē dokumenta juridisko spēku, ir dokumenta autora nosaukums, dokumenta datums, paraksts un adresāts. No MK noteikumiem Nr.916 izriet, ka iepriekš norādīto rekvizītu, kas ietekmē dokumenta juridisko spēku, kopums dokumentam piešķir juridisko spēku. Ja kāds no rekvizītiem trūkst, dokumentam nav juridiskā spēka, t.i., tas nav saistošs un nerada sekas.

Tāpat arī Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 248.pantā, kurā noteikts administratīvā pārkāpuma protokola saturs, paredzēts, ka protokolu paraksta persona, kas to sagatavojusi.

Vienlaikus jānorāda, ka normatīvajos aktos noteikti arī izņēmuma gadījumi, kad dokuments ir spēkā esošs un saistošs arī bez attiecīgās personas paraksta. Piemēram, MK noteikumu Nr.402 "Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu-lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu" 3.punktā paredzēts, ka protokolu rakstveidā noformē persona, kas ir tiesīga sagatavot administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt naudas sodu, un protokola eksemplāru, ko nosūta personai, kurai piemērots administratīvais sods, noformē elektroniski, un tas ir derīgs bez amatpersonas paraksta.

Jāņem vērā, ka dokuments ir spēkā esošs un saistošs arī bez paraksta tikai tad, kad tas ir tieši paredzēts normatīvajos aktos. Ja nav speciāla regulējuma, kurā tieši paredzēts, ka konkrētais dokuments ir derīgs bez paraksta, tas noformējams atbilstoši vispārīgajiem nosacījumiem, saskaņā ar kuriem paraksts ir dokumenta juridiskā spēka priekšnoteikums.

Līdz ar to, nezinot, par kādu pārkāpumu konkrētais administratīvā pārkāpuma protokols-lēmums ir sagatavots, nav iespējams viennozīmīgi atbildēt, vai konkrētajā gadījumā paraksts bija obligāts priekšnoteikums administratīvā pārkāpuma protokola-lēmuma spēkā esamībai, vai arī tas ir spēkā esošs un saistošs arī bez amatpersonas paraksta.