Valdes locekļu pilnvarojuma līgumos noteikts, ka sabiedrība pārejošas darbnespējas gadījumā pilnvarniekam maksā slimības naudu saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Sabiedrības darba koplīgumā noteikts, ka tas ir saistošs pusēm un tā noteikumi attiecināmi uz visiem sabiedrības darbiniekiem. Vai darba koplīguma nosacījumi par slimības naudu aprēķinu attiecināmi arī uz valdi?