Advokātu birojā ir 3 partneri – zvērināti advokāti, kā arī noslēgti vairāki uzņēmuma līgumi ar citiem advokātiem, kam obligāta ir prasība reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējiem. Vai advokātu birojs drīkst partnerus un advokātus sūtīt komandējumā? Vai viņiem drīkst maksāt dienas naudu?

Advokātu birojs drīkst sūtīt komandējumā tā darbiniekus. Tomēr citas prasības piemērojamas advokātiem. Ministru kabineta noteikumu Nr.969 "Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi" (Noteikumi) 2.punktā paredzēts, ka uzņēmums var norīkot komandējumā arī fizisko personu, kas nav darba attiecībās ar uzņēmumu, ja šī fiziskā persona "savu darbu nepilda savas saimnieciskās darbības ietvaros". Kā norādīts jautājumā, advokāti sniedz pakalpojumu kā saimnieciskās darbības veicēji, par to izrakstot rēķinu. Tādējādi komandējums notiktu advokātu saimnieciskās darbības ietvaros. Tā izmaksas jānorāda rēķinā, ko sedz pakalpojuma saņēmējs.

Ir pieļaujams, ka advokātu birojs kompensē advokātu ceļa un viesnīcas izdevumus, jo tādējādi tiek samazināts advokāta rēķins par pakalpojumu. Savukārt dienas nauda atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un Noteikumiem maksājama tikai darbiniekiem.

Arī advokātu biroja partneri var kompensēt komandējumu izdevumus, ja komandējums atbilst Noteikumu 2.punktā paredzētajai definīcijai:

"2. Par komandējumu šo noteikumu izpratnē uzskatāms ar komersanta, organizācijas, iestādes vai citas institūcijas (turpmāk − institūcija) vadītāja rakstisku rīkojumu apstiprināts darbinieka .. brauciens uz noteiktu laiku uz citu apdzīvotu vietu Latvijas Republikā vai, ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstī, − ārvalstī, vai uz ārvalstīm, kā arī no ārvalstīm uz Latvijas Republiku (ja darbinieka pastāvīgā darba vieta ir ārvalstīs), lai:

2.1. pildītu darba vai dienesta uzdevumus;

2.2. papildinātu zināšanas un paaugstinātu kvalifikāciju (turpmāk – mācību komandējums), izņemot gadījumu, ja darbinieks nosūtīts uz izglītības iestādi amata (darba) pienākumu izpildei nepieciešamās izglītības iegūšanai.."

Šajā gadījumā drīkst maksāt dienas naudu, jo biroja partneris savā veidā arī ir biroja darbinieks.