Ņemot vērā, ka šobrīd datoru ar interneta pieslēgumu varam brīvi izmantot jebkurā publiskā vietā, jebkurā valstī, rodas jautājums – vai datora interneta protokola (IP) adrese ir personas dati?

Īsi sakot – jā, IP adrese ir personas dati. Tomēr, kā tas bieži mēdz gadīties ar juridiskiem jautājumiem, arī šeit ir iespējamas izņēmuma situācijas, kad IP adrese nebūtu kvalificējama kā personas dati.

Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 4.panta 1.punkts nosaka, ka personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem.