Uzņēmums un darbinieks vēlas vienoties, ka darbinieks strādā septiņas dienas pēc kārtas no plkst. 8.00 līdz 20.00 ar divu stundu pārtraukumu darbā. Pēc tam darbiniekam ir septiņas brīvdienas. Vai iespējams likumīgi noteikt darbiniekam šādu darbu laiku, ja viņš to vēlas un darba devējs tam piekrīt?

Darba likuma (DL) 6.panta 1.daļā noteikts, ka nav spēkā darba līguma noteikumi, kas pretēji normatīvajiem aktiem pasliktina darbinieka tiesisko stāvokli. Darba devējam ir pienākums nodrošināt darba tiesiskās attiecības regulējošo normatīvo aktu ievērošanu, tādēļ arī gadījumā, kad darbinieks ir noslēdzis darba līgumu un piekritis normatīvajiem aktiem neatbilstošiem darba līguma noteikumiem, darba devējs nevar atsaukties uz to, ka abas puses līgumu parakstījušas un darbinieks piekritis šādiem līguma noteikumiem. Par darba tiesiskās attiecības regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu DL 162.pantā darba devējam paredzēta administratīvā atbildība.