10.05.2018. Valsts sekretāru sanāksmē izsludināti grozījumi Publisko iepirkumu likumā. Likumprojekts izstrādāts, lai nacionālajā tiesību sistēmā transponētu Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 16.04.2014. direktīvas 2014/55/ES  par elektroniskajiem rēķiniem publiskā iepirkuma procedūrās (Direktīva) prasības.

Likumprojektā  paredzēts, ka piegādātājs var brīvi izvēlēties rēķina iesniegšanas veidu - papīra vai elektroniskā formā - savukārt pasūtītājam ir pienākums pieņemt piegādātāja izrakstītos rēķinus neatkarīgi no formas. Likumprojektā ir paredzēts, ka pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstrādāt elektroniskos rēķinus, kas atbilst Direktīvā minētajam elektronisko rēķinu standartam.

Elektroniskajam rēķinam jābūt  izsniegtam, nosūtītam un saņemtam strukturētā elektroniskā formātā atbilstoši Eiropas Komisijas 16.10.2017. īstenošanas lēmumā Nr.2017/1870 publicētajiem standartiem. Likumprojekta izpratnē par elektronisko rēķinu jāuzskata tikai mašīnlasāmi rēķini, kuru pasūtītājs var automātiski un digitāli apstrādāt.  Vienkārši ieskenēts, nokopēts vai kā citādi elektroniskā veidā atvasināts attēla fails nav jāuzskata par elektronisko rēķinu šīs definīcijas izpratnē.

Elektroniskais rēķins uzskatāms par attaisnojuma dokumentu likuma “Par grāmatvedību” izpratnē, ja tas satur šajā likumā minētos attaisnojuma dokumenta rekvizītus.

Likumprojekts neskar Pievienotās vērtības nodokļa likumā noteikto pievienotās vērtības nodokļa (PVN) rēķina saturu un izrakstīšanas kārtību. Reģistrētiem PVN maksātājiem, izrakstot rēķinu, jāņem vērā PVN regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Administratīvais slogs lielākajā daļā no likumprojektā paredzētā regulējuma paliek nemainīgs, jo iepirkumu norises kārtību Direktīva nemaina. Administratīvais slogs samazinās, ieviešot elektroniskos rēķinus, jo persona, kas iegūs līguma slēgšanas tiesības, būs tiesīga iesniegt elektronisko rēķinus pasūtītājam. Prognozējams, ka administratīvais slogs mazināsies pasūtītājiem, jo elektroniskos rēķinus apstrādās un ģenerēs elektroniskā vidē.

Likumprojekts tiešās pārvaldes iestādēm stāsies spēkā no 18.04.2019., savukārt pārējiem pasūtītājiem - no 18.04.2020.