Valmieras novada pašvaldības noslēgtais līgums, kas noslēgts uz sarunas procedūras pamata, atzīts par nelikumīgi noslēgtu. Ņemot vērā sabiedrības intereses, tiesa noteikusi, ka esošais līguma termiņš nevar pārsniegt 2025.gada 1.janvāri, informē Administratīvā rajona tiesa.

2024.gada 6.februārī tika pieņemts spriedums Administratīvās rajona tiesas lietā, kas ierosināta, pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA) “Latvijas Sabiedriskais Autobuss” pieteikumu par 2023.gada 12.aprīļa līguma, kas noslēgts starp Valmieras novada pašvaldību un SIA "VTU Valmiera" atzīšanu par spēkā neesošu vai tā noteikumu grozīšanu vai atcelšanu, vai tā termiņa saīsināšanu. 2023.gada 12.aprīlī Valmieras novada pašvaldība sarunu procedūras ietvaros ar sev piederošo kapitālsabiedrību SIA "VTU Valmiera" parakstīja līgumu Nr. 04.512/7.4.8/23/237 "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu ar autobusiem sniegšanu Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu tīklā", balstoties uz Publisko iepirkumu likuma 8.panta 7.daļas 3.punktu un pamatojot tā noslēgšanu ar ārkārtas apstākļiem.

Pēc būtības lietā bija strīds par to, vai šķēršļi īstenot iepirkumu atklāta konkursa veidā ir bijuši objektīvi un neatkarīgi no pašvaldības, līdz ar to vai līguma noslēgšana bijusi tiesiska. Pamatojoties ar Senāta atziņām, tiesa lietā secina: "neskatoties uz formāli pat diviem izsludinātiem iepirkumiem kopš 2022.gada 16.septembra, to dokumentācijas kvalitāte neliecina par patiesu vēlmi īstenot godīgu un tiesisku iepirkuma procedūru aplūkojamā pakalpojuma nodrošināšanai. Tāpēc neveiksmīgi īstenotā iepirkuma procedūra ir tieši pasūtītājas atbildība, kas nevar pamatot objektīvus ārkārtas apstākļus."