Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) 2019.gada 8.novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru uzlika SIA "Latvijas Hipotēka" (Sabiedrība) soda naudu 50 tūkst. apmērā, kā arī pienākumu izbeigt lēmumā konstatēto negodīgu komercpraksi, tostarp lēmumā aprakstītās reversās nomas pakalpojuma piedāvāšanu patērētājiem. Sabiedrība PTAC lēmumu pārsūdzēja – Administratīvā rajona tiesa un Administratīvā apgabaltiesa noraidīja Sabiedrības pieteikumus par PTAC lēmuma atcelšanu. 2022. gada 6. jūlijā tika pieņemts LR Senāta lēmums, kurā tika atteikts ierosināt kasācijas tiesvedību saistībā ar Sabiedrības kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas 2022.gada 28.janvāra spriedumu. Sabiedrība PTAC lēmumā noteikto soda naudu samaksāja šī gada augusta sākumā.

Sabiedrība ir nebanku kredītu devējs, kuram PTAC izsniedzis speciālo atļauju (licenci) kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai.

Lietas ietvaros PTAC vērtēja Sabiedrības praksi, patērētājiem piedāvājot pirkuma – atpakaļpirkuma jeb reversās nomas pakalpojumu, kura būtība – piedāvājums nopirkt no patērētāja tam piederošo nekustamo īpašumu, noslēdzot pirkuma, nomas un atpakaļpirkuma līgumu. Lielākoties šādam pakalpojumam piekrita mazaizsargāti patērētāji, kas bija nonākuši finanšu grūtībās – lai iegūtu naudas līdzekļus parādu segšanai, ja kredīta saņemšanai maksātspēja nav bijusi pietiekama.