Ierosināta lieta par Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 142.4punkta atbilstību Satversmes 91.panta pirmajam teikumam, informē Satversmes tiesa.

Pieteikuma iesniedzēja ir kapitālsabiedrība, kuras pamata saimnieciskās darbības veids ir elektroenerģijas ražošana, izmantojot vēja elektrostacijas. Apstrīdētā norma liedzot privāto tiesību juridiskām personām pretendēt uz valsts meža zemēm vēja elektrostaciju izveidošanai, iepretim valsts kapitālsabiedrībām, un tādējādi aizskarot Satversmes 91.panta pirmajā teikumā ietvertās pamattiesības.

Satversmes tiesa uzaicināja institūciju, kas izdevusi apstrīdēto normu, – MK – līdz 2024.gada 22.jūlijam iesniegt atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu.

Lietas sagatavošanas termiņš ir 2024.gada 22.oktobris. Par lietas izskatīšanas procesa veidu un datumu tiesa lemj pēc lietas sagatavošanas.