Meklētājprogrammas pakalpojumu sniedzējam ir jāatsaista piesaistītajā saturā ietvertā informācija, ja atsaistīšanu lūgusī persona pierāda, ka šī informācija ir acīmredzami nepatiesa, Eiropas Savienības Tiesa secinājusi spriedumā lietā C-460/20.