Senāta Administratīvo lietu departaments 29. janvārī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteicējas – bankas – pieteikums par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) lēmuma atcelšanu. Ar minēto FKTK lēmumu konstatēts, ka par pieteicējas klienta maksājuma rīkojumu veikt maksājumu ir atbildīga pieteicēja saskaņā ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 99. panta 9. daļu, un pieteicējai uzdots informēt FKTK par risinājumu minētā darījuma izpildē. Tāpat pieteicējai uzdots izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas iekšējās kontroles sistēmā un procedūrā, nosakot tās rīcību gadījumos, kad nav iespējams izpildīt maksājumu pakalpojumu izmantotāja doto maksājuma rīkojumu. Pieteicējai uzlikta arī soda nauda.