Valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas informatīvo ziņojumu par tiesu ekspertīžu institūta reformu, kas paredzētu izveidot vienotu tiesu ekspertīžu iestādi Tieslietu ministrijas padotībā – Valsts tiesu ekspertīžu birojam pievienojot Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldes Ekspertīžu biroju.

Reformu paredzēts veikt divos posmos. Ar valdības lēmumu Tieslietu ministrijai līdz 2021. gada 31. decembrim jāiesniedz izskatīšanai Ministru kabinetā ziņojums par pasākumu, kas īstenojami līdz 2021. gada 1. jūlijam, rezultātiem un gatavību reformas otrajam posmam, lai izveidotu vienotu tiesu ekspertīžu iestādes infrastruktūru.

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide būs labs atspēriens turpmākajiem soļiem tiesiskuma veicināšanā valstī. Pirmkārt, vienā lietā veikto ekspertīžu kopējais termiņš samazināsies, kas labvēlīgi ietekmēs lietas izskatīšanas termiņus. Otrkārt, uzlabosies kriminālistikas speciālistu atbalsts notikuma vietā, un, treškārt, ievērojami palielināsies tiesu ekspertīzes politikas attīstības potenciāls.” Arī ģenerālprokurora Jura Stukāna iesaistīšanās un atbalsts ir bijis priekšnoteikums tiesu ekspertīžu institūta reformas īstenošanai, uzsver J.Bordāns.

Reformas uzraudzības padome sāks darboties šī gada augustā, bet vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveide notiktu ne vēlāk kā līdz 2025. gadam.

2009. gadā Valsts kancelejas Funkciju audita grupa noslēdza funkciju auditu valsts tiesu ekspertīžu iestādēs. Funkciju audita grupa savā ziņojumā, veicot izpēti par iespējamiem valsts ekspertīžu iestāžu apvienošanas un  padotības modeļiem, secinājusi, ka apvienošana sākama pakāpeniski un apvienotā valsts tiesu ekspertīžu iestāde veidojama Tieslietu ministrijas padotībā.

Darba grupas turpmākajā izvērtējumā par tiesībsargājošajām institūcijām sniegto pakalpojumu nodrošināšanas finansiāli un administratīvi efektīvāko risinājumu, iespējams, vienotas tiesu ekspertīžu iestādes izveidi valstī, iekļautas divas tiesu ekspertīžu iestādes Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde un Valsts tiesu ekspertīžu birojs.

Šobrīd Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, savukārt Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde ir Valsts policijas struktūrvienība.