Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem, sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to, sākot no 2020.gada 1.janvāra, komersantiem, kuri veic minēto preču piegādes, būs jāpiemēro PVN vispārīgā maksāšanas kārtība, informē Valsts ieņēmumu dienests. 

2019.gada 30. maijā pieņemti vairāki būtiski grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā (PVN likums), to skaitā PVN apgrieztās jeb reversās maksāšanas kārtības atcelšana būvizstrādājumiem, sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai no 2020.gada 1.janvāra. PVN likuma 142. un 143.5pantā noteiktais īpašais PVN piemērošanas režīms būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm būs spēkā tikai līdz 2019.gada 31.decembrim.

Ņemot vērā minēto, visiem komersantiem, kuri veic jebkāda veida būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādes, sākot no 2020.gada 1.janvāra, būs jāpiemēro vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

VID atgādina, ka katram konkrētajam darījumam tiek piemēroti tie normatīvie akti, kas PVN likuma izpratnē ir spēkā darījuma brīdī. Preču piegādes iekšzemē brīdis ir tad, kad faktiski tiek veikta preču piegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņēmis preču saņēmējs vai kad samaksa par preču piegādi veikta saskaņā ar nodokļa rēķinu pirms preču piegādes.

Līdz ar to nodokļa maksātājiem jāpievērš uzmanība konkrēta darījuma brīdim PVN likuma izpratnē un attiecīgi jāpiemēro īpašais PVN piemērošanas režīms vai vispārīgā PVN maksāšanas kārtība.

Piemēram, ja līgums par būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu vai sadzīves elektriskās aparatūras piegādi ir noslēgts 2019.gadā un piegāde ir paredzēta arī 2020.gadā, pārdevējam, veicot šo preču piegādi 2019.gadā, jāpiemēro īpašais nodokļa piemērošanas režīms, savukārt, no 1.janvāra 2020.gada veiktajai preču piegādei jāpiemēro vispārīgo PVN maksāšanas kārtību (ja vien apmaksa saskaņā ar nodokļa rēķinu par 2020.gadā veicamajām piegādēm nav saņemta jau 2019.gadā).

Līgumiem, kas noslēgti pirms PVN likuma grozījumu veikšanas, PVN ir piemērojams, ievērojot PVN likuma grozījumus, kas stājās spēkā 2020.gada 1.janvārī. Tādējādi, ja atbilstoši līgumiem, kas noslēgti pirms minēto PVN likuma grozījumu veikšanas, un izrakstītajam nodokļa rēķinam ir saņemts avanss, tad tas ir darījuma brīdis, un šādam darījumam piemērojams tāds PVN maksāšanas režīms, kāds bija avansa saņemšanas brīdī. Gadījumā, ja avanss, kas atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam pirms 2020.gada 1.janvāra nebija apmaksāts pilnā apmērā, atlikušajai darījuma summai PVN piemērojams, ievērojot PVN likuma grozījumus, kas stājas spēkā 2020.gada 1.janvārī.