2024.gada 1.janvārī spēkā stājas grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (NIL likums).

Līdz ar šiem grozījumiem tiek transponētas atsevišķas direktīvas 2018/843, ar ko groza direktīvu 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES normas, kas cita starpā paredz precizēt juridisko veidojumu patieso labuma guvēju definīciju, kā arī noteic dalībvalstij pienākumu glabāt informāciju par tieši izveidotu trastu un līdzīgu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem tās dalībvalsts izveidotā faktisko īpašnieku centrālajā reģistrā, kurā trasta pilnvarotā persona vai persona, kam ir līdzvērtīgs amats līdzīgā juridiskā veidojumā, veic uzņēmējdarbību vai dzīvo.

Definīcija

Pretstatā juridisko veidojumu patieso labuma guvēju definīcijai, kas ir iekļauta spēkā esošajā NIL likuma redakcijā, jaunajā NIL likuma 1.panta 5.punkta b) apakšpunkta redakcijā noteikts, ka par juridiskā veidojuma patieso labuma guvēju uzskatāma fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks (pārvaldnieks), pārraudzītājs (ja tāds ir), labuma guvējs vai, ja vēl nav noteiktas fiziskās personas, kuras ir labuma guvēji, personu grupa, kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridiskais veidojums, kā arī cita fiziskā persona, kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko veidojumu.