Energoresursu, kopējās ekonomiskās situācijas spiediena un citu saistīto izmaksu kāpums, kā arī investīcijas elektronisko sakaru tīklu attīstīšanai visbiežāk ir iemesls, kādēļ uzņēmumu laiku pa laikam paaugstina elektronisko sakaru pakalpojumu maksu. Lai arī uzņēmumam ir tiesības veikt tarifu izmaiņas, tomēr tam ir arī pienākums nodrošināt pienācīgu galalietotāju (tajā skaitā patērētāju) informēšanu, norāda Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK).

SPRK aicina galalietotājus būt īpaši vērīgiem, saņemot informāciju par abonēšanas maksas un pakalpojumu apjoma izmaiņām. SPRK rīcībā esošā informācija, tostarp galalietotāju sūdzības, liecina, ka atsevišķi uzņēmumi “piemirst” par patērētāju savlaicīgas informēšanas principiem, ko paredz normatīvais regulējums.

Elektronisko sakaru likums nosaka pienākumu uzņēmumam par līguma grozījumiem un tiesībām izbeigt līgumu (tajā skaitā terminēto līgumu) bez līgumsoda informēt patērētāju vismaz mēnesi pirms līguma grozījumu stāšanās spēkā. Patērētājam ir tiesības mēneša laikā no paziņojuma par grozījumiem saņemšanas dienas izbeigt līgumu bez līgumsoda, ja tiek grozīts līgumā iekļautais pušu saistību apjoms un grozījumi ir patērētājam nelabvēlīgi, piemēram, attiecībā uz piemērojamo maksu, tarifiem, elektronisko sakaru pakalpojuma saņemšanas ierobežojumiem, nodrošināto pakalpojumu kvalitātes prasībām, pārklājumu vai personas datu apstrādi. Tiesības izbeigt līgumu bez līgumsoda nav paredzētas vienīgi tad, ja visas izmaiņas līgumā patērētājam dod vienīgi labumu vai ir administratīvas, kas nekādā veidā nelabvēlīgi neiespaido patērētāju.

Saņemot paziņojumu par izmaiņām līgumā, kas visbiežāk saistīts ar pakalpojuma maksas paaugstināšanu, SPRK aicina galalietotājus rūpīgi izvērtēt uzņēmuma piedāvātās izmaiņas. Galalietotājam mēneša laikā ir jāizdara izvēle, vai piekrist piedāvātajiem līguma grozījumiem vai tomēr izbeigt esošo līgumu, izvēloties esošā pakalpojumu sniedzēja citus pakalpojumu piedāvājumus vai cita uzņēmuma elektronisko sakaru pakalpojumus.

SPRK rīcībā ir informācija par atsevišķu uzņēmumu rīcību, ierobežojot galalietotāja tiesības izvērtēt līguma grozījumus Elektronisko sakaru likumā paredzētajā mēneša laikā no paziņojuma saņemšanas dienas, nosakot nepilna mēneša termiņu līguma grozījumu spēkā stāšanās dienai. Jāņem vērā, ka paziņojums, kas nenodrošina vismaz pilnu mēnesi līguma grozījumu izvērtēšanai, nav uzskatāms par saistošu galalietotājam, līdz ar to arī izmaiņas esošajā līgumā nav spēkā esošas. Saskaroties ar šādu situāciju, SPRK aicina galalietotājus sazināties ar uzņēmumu, prasot pietiekamu un atbilstošu līguma grozījumu izvērtēšanas laiku, kas ir vismaz pilns kalendāra mēnesis. Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja atbildes vai rīcības, ja risinājums nav panākts, galalietotājs ir tiesīgs vērsties ar sūdzību SPRK.