Turpinot aplūkot paredzamās līgumcenas noteikšanas pamatprincipus, jānorāda, ka, lai noteiktu paredzamo līgumcenu būvdarbu līgumam, atkarībā no līguma priekšmeta specifikas jāņem vērā būves kopējā vērtība (būves izveide vai būves projektēšana un izveide) vai būvdarbu vai projektēšanas un būvdarbu kopējā vērtība, informē Iepirkumu uzraudzības birojs.

Būves jēdziens

Par būvi uzskatāms Publisko iepirkumu likuma (PIL) 1.pielikumā "Būvdarbu līgumu nomenklatūra" minēto būvdarbu rezultāts, kas ir pietiekams, lai būve spētu nodrošināt kādu saimniecisku vai tehnisku funkciju. Ņemot vērā, ka būves definīcija ir iekļauta PIL kā speciālā tiesību norma, būvdarbu plānošanai nav izmantojama Būvniecības likumā (BL) ietvertā būves definīcija. Proti, PIL izpratnē būvi (kuras apjomu attiecīgi nav atļauts sadalīt, lai izvairītos no tās paredzamajai līgumcenai atbilstošas iepirkuma procedūras piemērošanas) raksturo tās izveides kopējais mērķis jeb saimnieciskā (ekonomiskā) vai tehniskā funkcija, nevis, piemēram, specifiska nacionālā ēku un būvju klasifikācija, atsevišķa būvprojekta esamība un iespēja noteiktu daļu iepirkt vai nodot ekspluatācijā atsevišķi.

Tādējādi, piemēram, ja būves izveidei nepieciešams uzbūvēt vairākas ēkas (atbilstoši BL regulējumam par katru ēku varētu būt atsevišķs būvprojekts un tās var tikt pieņemtas ekspluatācijā atsevišķi), paredzamā līgumcena jānosaka par visu apjomu (visām mērķa sasniegšanai nepieciešamajām ēkām) kopumā. Secināms, ka, vērtējot būves definīciju, nav izšķirošas nozīmes būvprojektu skaitam, būvniecības kārtām u.c. aspektiem nacionālā regulējuma (BL un tam pakārtoto normatīvo aktu) izpratnē, bet būtiski novērtēt tieši galarezultātu kopumā.

Būves jēdziens skaidrots arī Eiropas Savienības Tiesas (EST) judikatūrā. EST noteikusi: lai konstatētu, vai konkrētie darbi veido vienotu būvi, jāizvērtē, vai visi darbi kopā veidotu vienotu ekonomisko (saimniecisko) vai tehnisko funkciju. Turklāt EST precizējusi, ka pietiek ar vienu no funkcijām – ekonomisko vai tehnisko – lai konstatētu vienotas būves faktu.