Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana, novēloti iesniegti pierādījumi un nepieciešamība iegūt papildu pierādījumus ir vieni no biežākajiem cēloņiem ilgām tiesvedībām, liecina procesos iesaistīto aptaujas rezultāti. Aptaujā, ko veica Senāta izveidotā darba grupa, piedalījās gandrīz 1000 tiesnešu, advokātu un prokuroru.

Ar 10. februāra lēmumu Tieslietu padome (TP) aicināja Senātu izveidot darba grupu, kas izvērtētu civillietu, krimināllietu un administratīvo lietu tiesvedību ilgumu ietekmējošos faktorus Latvijas tiesās. Darba grupā pieaicināti trīs senatori, advokatūras, prokuratūras un Ārlietu ministrijas pārstāvji, kā arī Senāta Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas pārstāvji. Pirmajā darba grupas sanāksmē papildus citiem jautājumiem saistībā ar tiesvedības ilgumu pētījuma uzsākšanu tika nolemts sarīkot aptauju, lai uzklausītu dažādajās tiesvedības procesa stadijās un procesuālajos statusos iesaistīto amatpersonu viedokļus par pastāvošajām problēmām saistībā ar tiesvedības procesa ilgumu un iespējamajiem risinājumiem.

Darba grupas sagatavotā aptauja par ilgu tiesvedību cēloņiem guva lielu atsaucību. Tajā piedalījās 256 tiesneši, 321 prokurors un 372 advokāti. Aptaujas dalībnieki izteica viedokli par kriminālprocesā, civilprocesā un administratīvajā procesā novērotajiem tiesvedības ātrumu negatīvi ietekmējošajiem faktoriem, izmantotajiem tiesvedības novilcināšanas līdzekļiem un procesuālajiem līdzekļiem tiesvedības novilcināšanas nepieļaušanai, kā arī sniedza ierosinājumus, kādas izmaiņas nepieciešamas tiesvedības ilguma samazināšanai – iespējamie normatīvā regulējuma grozījumi, tiesu resursu papildināšana, tiesnešu tālākizglītība u.c. risinājumi.

Sanāksmē 16. aprīlī darba grupas locekļi vienojās, ka turpmākais darbs tiks sadalīts pēc procesuālā regulējuma, veicot apkopoto priekšlikumu un viedokļu sākotnējo analīzi un izvērtējumu. Atsevišķi tiks pētīts jautājums par tiesas sēžu atlikšanu lietas dalībnieku darbnespējas dēļ.

Saskaņā ar TP lēmumu apkopojums par tiesvedību ilgumu ietekmējošajiem faktoriem un izpētes gaitā izdarītajiem secinājumiem TP jāiesniedz līdz 1. oktobrim.

Civillietas

Respondentu viedokļu sadalījums, atbildot uz jautājumu, vai piekrīt apgalvojumam, ka pastāv tiesvedības ilguma (no lietas saņemšanas tiesā līdz gala nolēmumam) problēma civillietu izskatīšanā,attēlots 1. attēlā.

1. attēls. Vai pastāv tiesvedības ilguma problēma civillietu izskatīšanā?

itiesibas_attels_1.png

Kā nozīmīgākie tiesvedības ātrumu civillietās negatīvi ietekmējošie faktori norādīti (atbildes pēc respondentu skaita) tādi iemesli kā tiesas (tiesneša) darba laika plānošana, novēloti iesniegti pierādījumi, lietas dalībnieku rīcība tiesas sēdes laikā u.c. (skat. 1. tabulu).

1. tabula. Tiesvedības ātrumu civillietās negatīvi ietekmējošie faktori

Tiesneši

Prokurori

Advokāti

 • Dokumentu nosūtīšana uz ārvalstīm (95)
 • Novēloti iesniegti pierādījumi (92)
 • Lietas dalībnieku rīcība tiesas sēdes laikā ("procesuālais huligānisms") (87)
 • Atbildētāja neierašanās (22)
 • Liecinieku neierašanās (20)
 • Lietas sarežģītība (18)
 • Tiesas (tiesneša) darba laika plānošana (173)
 • Novēloti iesniegti pierādījumi (154)
 • Lietas dalībnieku rīcība tiesas sēdes laikā ("procesuālais huligānisms") (150)

Krimināllietas

Respondentu viedokļu sadalījums, atbildot uz jautājumu, vai piekrītat apgalvojumam, ka pastāv tiesvedības ilguma (no lietas saņemšanas tiesā līdz gala nolēmumam) problēma krimināllietu izskatīšanā, redzams 2. attēlā.

2. attēls. Vai pastāv tiesvedības ilguma problēma krimināllietu izskatīšanā?

itiesibas_attels_2.png

Kā nozīmīgākie tiesvedības ātrumu krimināllietās negatīvi ietekmējošie faktori norādīti tādi apstākļi kā liecinieku klātbūtnes nodrošināšana, pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte, apsūdzētā neierašanās utt. (skat. 2. tabulu).

2. tabula. Tiesvedības ātrumu krimināllietās negatīvi ietekmējošie faktori

Tiesneši

Prokurori

Advokāti

 • Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana (77)
 • Apsūdzētā neierašanās (70)
 • Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte (52)
 • Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana (261)
 • Apsūdzētā neierašanās (257)
 • Lietas sarežģītība (150)
 • Liecinieku klātbūtnes nodrošināšana (165)
 • Pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte (155)
 • Lietas sarežģītība (99)

Administratīvās lietas

Respondentu viedokļu sadalījums, atbildot uz jautājumu, vai piekrītat apgalvojumam, ka pastāv tiesvedības ilguma (no lietas saņemšanas tiesā līdz gala nolēmumam) problēma administratīvo lietu izskatīšanā, attēlots 3. attēlā.

3. attēls. Vai pastāv tiesvedības ilguma problēma administratīvo lietu izskatīšanā?

itiesibas_attels_3.png

Kā nozīmīgākie tiesvedības ātrumu administratīvajās lietās negatīvi ietekmējošie faktori norādīti tādi iemesli kā liecinieku neierašanās, lietas sarežģītība, nepieciešamība iegūt papildu pierādījumus u.c. (skat. 3. tabulu).

3. tabula. Tiesvedības ātrumu administratīvajās lietās negatīvi ietekmējošie faktori

Tiesneši

Prokurori

Advokāti

 • Nepieciešams iegūt papildu pierādījumus (70)
 • Liecinieku neierašanās (58)
 • Lietas sarežģītība (47)
 • Liecinieku neierašanās (97)
 • Lietas sarežģītība (93)
 • Nepieciešams iegūt papildu pierādījumus (73)
 • Nepieciešams iegūt papildu pierādījumus (136)
 • Lietas sarežģītība (118)
 • Nekvalitatīvi procesuālie dokumenti (78)