Pagājušā gada nogalē plašāk izskanēja spriedums par pierādīšanas pienākumu valdes locekļa kreditoru prasībā pret komercsabiedrību, ja valdes loceklis, būdams ar komercsabiedrību tieši saistīta persona, pienākumus pildījis bez atlīdzības. Ar ko šis stāsts interesants?

Aplūkosim 2020. gada 29. oktobra Senāta spriedumu lietā SKC-288/2020. Tajā Senāts secināja, ka saskaņā ar Komerclikuma (KL) 221. panta 8. daļu komercsabiedrības valdes loceklim ir tiesības, nevis pienākums, saņemt atlīdzību. Senāts norādīja, ka šāds darbs Civillikuma (CL) 1912. panta izpratnē var būt dāvana, uz kuru kreditori var vērst piedziņu CL 1927. panta kārtībā. Skaidrības labad jānorāda, ka saskaņā ar CL 1927. panta noteikumiem, ja dāvinātājs nespēj samaksāt parādus, kuri viņam bijuši dāvināšanas laikā, viņa kreditori var prasīt sev apmierinājumu no viņa dāvanas.

Lietas būtība

Prasītājs 2017. gadā cēla tiesā prasību pret vairākām sabiedrībām – atbildētājiem – ar trešo personu (šo sabiedrību valdes locekli), kurā lūdza vērst piedziņu uz trešās personas – valdes locekļa – dāvinājumu atbildētājiem par kopējo summu 160 964,17 eiro.