Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departamenta judikatūru papildinājis 30.11.2017. pieņemtais spriedums lietā Nr.SKC-343/2017 par valdes locekļa atbildību.

Lietas būtība

Sabiedrība, kas bija prasītāja lietā Nr.SKC-343/2017, uzskatīja, ka bijušais valdes loceklis savu amata pilnvaru ietvaros apzināti nodarījis sabiedrībai zaudējumus, slēdzot darījumus, kas nav izdevīgi sabiedrībai un ar to saistītajiem uzņēmumiem vai nav tiesiski pamatoti, tādējādi pārkāpjot Komerclikuma (KL) 169.pantā noteikto valdes locekļa pienākumu rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam. Vienlaikus sabiedrības ieskatā bijušais valdes loceklis pārkāpis arī KL 171.pantā ietverto konkurences aizliegumu, nesaņemot iepriekšēju sabiedrības dalībnieku sapulces piekrišanu. Šos pārkāpumus valdes loceklis veicis, slēdzot darījumus starp prasītājas sabiedrību un uzņēmumu, kurā viņš bija gan 100% kapitāla daļu īpašnieks, gan arī valdes loceklis.

2010.gadā sabiedrība Rīgas apgabaltiesā (RA) cēla zaudējumu piedziņas prasību pret bijušo valdes locekli kā atbildētāju. 2012.gadā RA Civillietu tiesas kolēģija noraidīja sabiedrības prasību par zaudējumu piedziņu. Izskatot apelācijas sūdzību, 2015.gadā RA Civillietu tiesas kolēģija sabiedrības prasību noraidīja arī šajā instancē. Prasītāja iesniedza kasācijas sūdzību, pārsūdzot RA spriedumu pilnā apjomā.