Vienmēr svarīgi ir jautājumi par kapitālsabiedrību dalībnieku sapulču sasaukšanas kārtību un ar to saistīto problēmjautājumu risināšanu tiesā. Aplūkosim kādu aktuālu spriedumu!

Raksta līdzautors: Kristiāns Ančipānovs, ZAB "PRIMUS DERLING" jurista palīgs

Šajā publikācijā aplūkots 2019. gada 11. oktobra Senāta Civillietu departamenta spriedums lietā SKC-1374/2019Spriedumā tiesa akcentēja Civilprocesa likumā (CPL) nostiprinātā sacīkstes principa būtisko nozīmi strīdos par kapitālsabiedrību dalībnieku (akcionāru) sapulču lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

Lietas būtība

Prasītājs, kas bija atbildētājas dalībnieks, kuram pieder 25% no atbildētājas kapitāla, un atbildētājas valdes loceklis 2019. gadā cēla prasību tiesā par dalībnieku sapulces lēmuma, ar kuru veiktas izmaiņas sabiedrības statūtos un valdē, atzīšanu par spēkā neesošu. Prasītājs savu prasību pamatoja ar vairāku Komerclikumā (KL) noteikto prasību par dalībnieku sapulču sasaukšanu un lēmumu pieņemšanu neievērošanu no sabiedrības (atbildētājas) puses. Prasītājs norādīja, ka nav saņēmis ne paziņojumu par dalībnieku sapulci, ne statūtu noteikumus, ko paredzēts grozīt, kā to pieprasa KL paredzētā kārtība. Tāpat prasītājs norādīja, ka sabiedrības dalībnieki nav lūguši sasaukt dalībnieku sapulci un jaunieceltā sabiedrības valde pieteikumā par izmaiņu reģistrēšanu Uzņēmumu reģistram (UR) nepatiesi norādījusi informāciju par sabiedrības patiesajiem labuma guvējiem.