Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments 2018.gada 25.oktobrī pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-191/2018 (Spriedums), kurā skatīts strīds starp preču zīmes "DRAUGU" (reģistrēta par Nicas klasifikācijas 29., 30., 31., 32., 33.klases precēm) īpašnieku u.c. komersantu, kas Latvijā izplatīja brokastu pārslas ar nosaukumu "3 DRAUGAI DRAUGI SOPRA FRIENDS". Spriedumā AT paudusi atziņas, kas noderīgas arī citās lietās, kurās jāizdara secinājumi par preču zīmes pārkāpuma esamību vai neesamību.

Likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm" 4.panta 6.daļas 2.punktā noteikts, ka personai, uz kuras vārda preču zīme reģistrēta, ir izņēmuma tiesības aizliegt citām personām komercdarbībā izmantot jebkuru apzīmējumu, ja saistībā ar tā identiskumu vai līdzību preču zīmei un to preču vai pakalpojumu identiskumu vai līdzību, kam reģistrēta preču zīme un saistībā ar ko minēto apzīmējumu lieto, pastāv iespēja, ka attiecīgie patērētāji šo apzīmējumu sajauc ar preču zīmi vai uztver šo apzīmējumu kā tādu, kas saistīts ar preču zīmi.