2020. gadā Eiropas Savienības Tiesa (EST) pieņēma daudz nozīmīgu spriedumu darba tiesību jomā. Par tiem informēju arī iepriekšējos rakstos, savukārt šoreiz piedāvāju spriedumu apkopojuma noslēgumu un tiesas atziņas, ko vērtīgi zināt arī Latvijas juristiem un uzņēmumu vadītājiem.

Vienlīdzīga attieksme pret nodarbinātību un profesiju

Lietas būtība

2020. gada 2. aprīļa spriedumā lietā C-670/18 iekļautas atziņas par direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju piemērošanu, analizējot, vai pieļaujams tiesiskais regulējums, kurā noteikts, ka valsts pārvaldes iestādēm aizliegts uzticēt izpētes un konsultāciju pienākumus pensionāriem.

EST atziņas

EST secinājumos spriedumā norāda: no direktīvas satura un mērķa izriet, ka tā paredzēta, lai noteiktu vispārēju sistēmu, kas nodrošinātu ikvienai personai vienlīdzīgu attieksmi nodarbinātības un profesijas jomā, sniedzot efektīvu aizsardzību pret diskrimināciju, kuras pamatā ir arī vecums.