31.01.2018. Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments pieņēma spriedumu lietā Nr.SKC-34/2018, kurā atzina, ka sabiedrībai atbilstoši Komerclikuma (KL) 195.pantā noteiktajam ir tiesības prasīt izslēgt tai nelojālu dalībnieku. Lojalitātes pārkāpums ir dalībnieka rīcība, ar kuru viņš nodarījis sabiedrībai būtisku kaitējumu.

Lietas būtība

Konkrētajā lietā 2 sabiedrības dalībnieki cēla prasību pret citu sabiedrības dalībnieku, lūdzot atzīt par spēkā neesošiem dalībnieku sapulču lēmumus, ar kuriem atbildētājs – fiziskā persona – ievēlēts valdes locekļa amatā, kā arī izslēgt šo personu no sabiedrības dalībnieku reģistra un nodot atbildētājam piederošās pamatkapitāla daļas sabiedrībai. Prasītāji norādīja, ka, sasaucot dalībnieku sapulci, pieļauti būtiski pārkāpumi, līdz ar to tajā pieņemtie lēmumi ir prettiesiski. Turklāt sabiedrības dalībnieks, tās vārdā noslēdzot cesijas līgumu ar Kipras Republikā reģistrētu sabiedrību un izsniedzot vekseli citai sabiedrībai, kurā atbildētājs ir vienīgais dalībnieks un valdes loceklis, nodarījis sabiedrībai būtiskus zaudējumus. Prasītāji norādīja, ka ļaunprātīga sabiedrības valdes locekļa tiesību izmantošana un tai nodarīts būtisks kaitējums ir pamats izslēgt šo dalībnieku no sabiedrības.