2020. gada nogalē Senāta Civillietu departaments ar spriedumu lietā SKC-12/2020 mainīja judikatūru jautājumā par kreditora atgādinājuma būtību un atgādinājuma izsniegšanas parādniekam nozīmi noilguma pārtraukšanas kontekstā.

Lietas būtība

AS "GE Money" 2007. un 2008. gadā noslēdza ar aizņēmēju – fizisku personu divus aizdevuma līgumus par vienu aizdevumu 2000 latu apmērā un otru aizdevumu 1195 latu apmērā, nosakot pienākumu atmaksāt katru aizdevumu pa daļām 60 mēnešu laikā no izsniegšanas. Aizdevuma līgumos paredzēja aizdevēja tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, kā arī pieprasīt aizdevuma, procentu, līgumsodu un zaudējumu nekavējošu samaksu, ja aizņēmējs nokavējis saistību izpildes termiņu par vairāk nekā 14 kalendāra dienām.

  1. gadā AS "GE Money" savas prasījuma tiesības ar cesijas līgumu nodeva SIA "Paus Konsults".

SIA "Paus Konsults" 2016. gada 10. jūnijā cēla tiesā prasību par parāda 4743,05 eiro apmērā piedziņu no aizņēmēja. Ar pirmās instances tiesas spriedumu prasība apmierināta daļā par aizdevuma pamatsummas (97,59 eiro), procentu (2,62 eiro) un likumisko nokavējuma procentu (16,79 eiro) piedziņu. Pārējā daļā prasība noraidīta.

Izskatot lietu saistībā ar SIA "Paus Konsults" apelācijas sūdzību par spriedumu prasības noraidītajā daļā, Zemgales apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija 2017. gada 2. novembrīprasību apmierināja daļēji, piedzenot no aizņēmēja aizdevuma pamatsummu (3196,14 eiro), aizdevuma lietošanas procentus (607,59 eiro) un likumiskos procentus (481,20 eiro), summai kopā veidojot 4284,93 eiro. Prasība daļā par līgumsoda piedziņu 269,80 eiro apmērā noraidīta.