Iespēja vērsties Latvijas Republikas Satversmes tiesā (ST) nav tipisks personas tiesību aizsardzības instruments, jo nereti šāds risinājums konkrētam tiesību jautājumam nav pieejams vai piemērots. ST nav tiesu institūcija, kas vēlreiz skata lietu pēc būtības, vai arī paralēls tiesību aizsardzības instruments. ST pārbauda tikai normu atbilstību augstāka ranga normām. Tomēr ir situācijas, kad vienīgā iespēja sasniegt vēlamo rezultātu ir vērsties ST, jo pamatā nelabvēlīgam lietas iznākumam vai situācijas noregulējumam bijusi antikonstitucionāla norma.

Kad drīkst vērsties Satversmes tiesā?

Privātpersona ST var vērsties tikai noteiktos gadījumos. Atbilstoši Satversmes tiesas likuma (Likums) 19.2panta 1.daļai privātpersona konstitucionālo sūdzību var iesniegt, ja:

  • aizskartas tās Latvijas Republikas Satversmē (Satversme) noteiktās pamattiesības, piemēram, tiesības uz īpašumu, tiesības uz taisnīgu tiesu u.c., un
  • aizskārums radies, jo tiesību norma neatbilst augstāka juridiskā spēka tiesību normai, piemēram, likuma vai Ministru kabineta noteikumu norma neatbilst Satversmei.