Normatīvajos aktos paredzēti 2 tiesiskie instrumenti, ar kādiem darbinieks var aizstāvēt savas tiesības un panākt to ievērošanu, ja darba devējs tās pārkāpj. 1.gadījumā darbiniekam ir tiesības vērsties Valsts darba inspekcijā (VDI), savukārt 2.gadījumā – aizstāvēt savas tiesības Darba likumā (DL) noteiktajā kārtībā ar strīda izšķiršanas iespēju atbilstoši Civilprocesa likumam (CPL), ceļot prasību vispārējās jurisdikcijas tiesā.

Ņemot vērā, ka darbinieks darba tiesiskajās attiecībās uzskatāms par mazāk aizsargāto pusi un darbiniekam var nebūt pietiekamu zināšanu un resursu, lai CPL noteiktajā kārtībā vērstos tiesā un pierādītu savu prasību pret darba devēju, darbinieki darba tiesisko attiecību konstatēšanā nereti izvēlas VDI palīdzību.

Lietas apstākļi

Latvijas Republikas Augstākās tiesas (AT) 27.11.2017. spriedumā lietā Nr.SKA-1537/2017 analizēta situācija, kurā darbinieks vērsās VDI, lūdzot konstatēt darba tiesisko attiecību pastāvēšanu un uzlikt darba devējam pienākumu izmaksāt darba samaksu, kā arī veikt nepieciešamos maksājumus valsts budžetā. VDI, izskatot iesniegumu, norādīja, ka darba tiesisko attiecību pastāvēšana nav konstatēta. Inspekcija norādīja, ka darbiniekam ir iespēja savas tiesības aizstāvēt vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar CPL.