Latvijas Republikas Augstākā tiesa (AT) ir pieņēmusi spriedumu lietā Nr.SKC-120/2018, kurā atzinusi, ka preču zīmju sajaucamās līdzības vērtējums ir tikai tiesas, nevis kādu nozares ekspertu kompetence. AT arī atzinusi, ka tiesas kompetence ir atzīt, vai kāda preču zīme ir plaši pazīstama, un ka kritēriji plašas pazīstamības noteikšanai nav izsmeļoši uzskaitīti likumā.