Juridiskajā literatūrā ir maz informācijas, kas ir administratīvā akta izpildes process un kāda ir šī institūta būtība. Sūdzības lietas administratīvajā procesā izskata tikai vienā tiesu instancē, turklāt tiesas lēmums nav pārsūdzams un lēmumi netiek publiskoti sabiedrībai. Apkopošu būtiskāko informāciju par administratīvā akta piespiedu izpildi!

Administratīvā procesa likuma (APL) 184. pantā noteikts, ka visbiežāk administratīvās tiesas izskata lietas par

  • administratīvā akta izdošanu, atcelšanu un spēkā esamību, tostarp atzīšanu par spēkā neesošu, atzīšanu par spēku zaudējušu un atzīšanu par spēkā esošu;
  • iestādes faktisko rīcību;
  • no ārējā normatīvā akta tieši izrietošu konkrētu publiski tiesisko attiecību pastāvēšanu vai nepastāvēšanu;
  • publisko tiesību līguma atbilstību tiesību normām, tā spēkā esamību, noslēgšanu vai izpildes pareizību.

Atšķirībā no klasiskā administratīvā procesa tiesā, kurā pieteicēji pārsūdz iestādes administratīvo aktu vai faktisko rīcību, administratīvā akta piespiedu izpilde ir viena no administratīvā procesa fakultatīvajām jeb papildu stadijām. Turklāt uzraudzības iestāžu lēmumi vai to darbības zaudētu savu juridisko nozīmi, ja šie lēmumi netiktu pildīti. Diemžēl prakse liecina, ka piemēroto tiesisko pienākumu privātpersonas mēdz nepildīt vispār vai pildīt nepienācīgi. Tas pats var būt attiecināms arī uz iestādi, ja tā, piemēram, nepilda adresātam labvēlīgu uz naudas maksājumu vērstu administratīvo aktu (pievienotās vērtības nodokļa atskaite vai pensijas izmaksa utt.).